[1]
พิทยาภินันท์ ป. และ สมบูรณ์สุข บ. 2022. การดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 39, 2 (ส.ค. 2022), 116–129.