[1]
เครือคำ พ. , ศักดิ์คะทัศน์ พ. , เวชสิทธิ์นิรภัย น. และ จี้รัตน์ ป. 2020. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 37, 2 (ส.ค. 2020), 112–121.