[1]
จันทร์คง จ., ร่มเย็น เ. , บุญรัศมี บ. , ถาวโรจน์ ว. , ชัยเพชร เ. และ สงรักษ์ อ. 2022. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสัตว์น้ำเศรษฐกิจของชุมชนประมงชายฝั่ง จังหวัดตรัง. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 39, 1 (เม.ย. 2022), 150–164.