(1)
อากรรัตน์ ว.; เศวตมาลานนท์ ศ.; พ่วงดี บ.; บัวบาน ท.; อ่อนเอี่ยม ว. การประยุกต์ใช้หลอดไดโอด (LED) ต่อการผลิตหัวเชื้อแพลงก์ตอนพืช ชนิด Isochrysis Galbana (Clone T. Iso) และ Tetraselmis Suecica ภายในห้องปฏิบัติการ. MJUJN 2019, 35, 19-28.