(1)
อมรเลิศพิศาล ด.; ภู่ระยับ ส. .; มุ่งหมาย ล. .; เม่งอําพัน เ. .; หวังสมนึก ณ. . ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากดอกเก๊กฮวยอินทรีย์เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง. MJUJN 2021, 38, 46-56.