(1)
ธรรมเลิศสถิต ธ.; รังควัต น.; ศักดิ์คะทัศน์ พ.; กนกหงษ์ ก. ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นและการปฏิบัติตามสิทธิประโยชน์ ในพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยของเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดแพร่. MJUJN 2021, 38, 171-181.