(1)
เป็งเส้า ณ.; ฟองมูล ส. .; ศักดิ์คะทัศน์ พ. .; เครือคำ พ. . ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่. MJUJN 2021, 38, 144-156.