(1)
เรียนสุทธิ์ว. การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาขายมันเส้นโดยวิธีการพยากรณ์ทางสถิติ. MJUJN 2019, 36, 54-65.