(1)
แก้วเลิศตระกูล เ.; เครือคำ พ.; ศักดิ์คะทัศน์ พ.; บุญปลอด น. การปฏิบัติในระบบการส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF SYSTEM) ของนักส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่. MJUJN 2019, 36, 114-125.