(1)
ทดทะศรี น. ประสิทธิภาพของด้วงเต่า Serangium Japonicum และแตนเบียน Eretmocerus Sp. ในการควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia Tabaci ในพริก. MJUJN 2021, 38, 57-67.