(1)
สันธทรัพย์ ณ.; ไชยวรรณ ฟ. .; สีหะนาม พ.; สันธทรัพย์ ช. . อัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเคพกูสเบอร์รีบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่. MJUJN 2021, 38, 28-39.