(1)
พิทยาภินันท์ ป. .; สัตย์ซื่อ พ. . ความต้องการวิธีการส่งเสริมการทำสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกร ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยในจังหวัดสตูล. MJUJN 2021, 38, 144-154.