(1)
อินทสาร จ. ผลของวัสดุปรับปรุงดินต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีดินบางประการในชุดดินสระบุรี. MJUJN 2021, 38, 25-35.