(1)
ปิ่นทศิริ ธ.; พรมยะ จ. .; จิตมนัส ช. .; ตงศิริ ส. . ผลของการอนุบาลปูนา (Sayamia Bangkokensis) ด้วยการเสริมสาหร่ายอาร๋โธรสไปร่า ต่อการเจริญเติบโตและต้นทุนในการอนุบาล. MJUJN 2021, 38, 75-885.