(1)
ศิริมานะพงษ์ ว. .; ประจำค่าย พ. .; อุไรรัตน์ ศ.; สินธุมา ส. .; ศรีสุทธาการ อ. .; ประยูรศุข อ. การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฟอร์มาลิน จุนสี กรดน้ำส้มสายชู ด่างทับทิม และไตรคลอร์ฟอน (Dipterex®) ในการกำจัดเห็บระฆังที่พบในลูกปลานิล (Oreochromis Niloticus). MJUJN 2022, 39, 92-104.