(1)
ศิริมานะพงษ์ ว.; รุจจนเวท ณ. .; ยังวนิชเศรษฐ ว.; หลิมรักษาสิน ส. .; ฟองศรัณย์ ก. .; อังโชคชัชวาล ก. . การศึกษาในภาคสนาม: ผลการใช้น้ำมันมะพร้าวในการลดการเจริญของแบคทีเรีย Vibrio Spp. ในทางเดินอาหารของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus Vannamei). MJUJN 2021, 38, 75-83.