(1)
เรียนสุทธิ์ว. การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางพาราในประเทศไทย. MJUJN 2021, 38, 130-143.