(1)
เรียนสุทธิ์ ว. . . การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางพาราในประเทศไทย. MJUJN 2021, 38, 130-143.