(1)
บุญทวี ก.; โชติวนิช ป. .; อ่อนสอาด . เ. ความเป็นผู้ประกอบการ การจัดการความรู้ กลยุทธ์การตลาด ความสามารถทางนวัตกรรม และผลการดำเนินงานของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย. MJUJN 2021, 38, 108-125.