(1)
ไอยสุวรรณ์ อ. .; ชอบแต่ง จ. . การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัดเม็ดและการใช้ปุ๋ยเคมี ต่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในระบบการผลิตข้าว. MJUJN 2021, 38, 40-51.