(1)
สุภาพันธ์ พ. .; อินธนู พ. .; ใจคำปัน ก. . ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับมาตรฐานการรับรองตามการผลิตทางการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. MJUJN 2021, 38, 152-170.