(1)
กิติพชรเดชาธร ร. .; ผาสุข พ. .; เกิดรัตน์ ณ. . การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีสารสกัดสมุนไพร ในการเลี้ยงไก่เนื้อ. MJUJN 2021, 38, 95-107.