(1)
โจลานันท์ บ.; สิทธิสันติกุล เ. . การใช้วัสดุเหลือทิ้งยาสูบเป็นแหล่งธาตุไนโตรเจนสำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยเทคโนโลยีกองสถิตดูดอากาศ. MJUJN 2021, 38, 52-64.