(1)
สว่างจิตร ว. การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรสู่การเป็นผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่. MJUJN 2021, 38, 126-134.