(1)
หมั่นวิชา อ.; ศิลมั่น ไ. .; สรวมศิริ ส. ผลของวิธีการตอนต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและส่วนประกอบซาก ของแพะลูกผสม (แบล็คเบงกอล X ซาเนน) เพศผู้. MJUJN 2021, 38, 98-106.