(1)
รอดเจริญ เ.; วิชาชูเชิด บ.; เขียดน้อย ว.; ตั่นไพโรจน์ ว.; สมดวง ส. การวิเคราะห์องค์ประกอบอาหารชนิดหลักในกระเพาะอาหารปลาตะกรับในทะเลสาบสงขลา ด้วยการใช้ดัชนีความสำคัญ. MJUJN 2021, 38, 98-97.