(1)
วิริยะอลงกรณ์ ว. ผลของสารโพแทสเซียมคลอเรตต่อความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในเขตรากพืช การชักนำการเปิดปิดของปากใบและคุณภาพของผลลำไย. MJUJN 2021, 38, 12-27.