(1)
ขาวสวั อ.; ไชยรินทร์ ธ.; Anothai, J. การสะสมธาตุอาหารในดินและใบของต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลัก ภายใต้การจัดการปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยดและปุ๋ยเม็ด. MJUJN 2021, 38, 10-24.