(1)
ภักดีโต อ. .; ศีลสุทธิ์ ส. .; ด่านวิริยะกุล ส. .; พิชญภณ จ. .; โชติประทุม ส. .; อารยกาญจน์ ธ. . การคัดแยกและบทบาทของแบคทีเรียชอบเกลือและแบคทีเรียกรดแลกติกทนเกลือที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาชีวเคมีในกระบวนการหมักปลาร้า. MJUJN 2021, 38, 50-61.