(1)
จันทร์คง จ.; ช่วยชูหนู ณ. . ต้นทุน–ผลตอบแทนและผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของการผลิตไก่คอล่อนศรีวิชัย. MJUJN 2021, 38, 86-99.