(1)
พิทยาภินันท์ ป. .; สมบูรณ์สุข บ. การดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. MJUJN 2022, 39, 116-129.