(1)
วิริยะอลงกรณ์ ว. . .; จันทวรรณ์ ว. . . ศักยภาพของธาตุสังกะสีและโบรอนต่อการลดอาการผิดปกติของเปลือกลำไย. MJUJN 2022, 39, 41-54.