(1)
เครือคำ พ. .; ศักดิ์คะทัศน์ พ. .; เวชสิทธิ์นิรภัย น. .; จี้รัตน์ ป. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. MJUJN 2020, 37, 112-121.