(1)
จันทร์คง จ.; ร่มเย็น เ. . .; บุญรัศมี บ. .; ถาวโรจน์ ว. .; ชัยเพชร เ. .; สงรักษ์ อ. . การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสัตว์น้ำเศรษฐกิจของชุมชนประมงชายฝั่ง จังหวัดตรัง. MJUJN 2022, 39, 150-164.