เรียนสุทธิ์ว. (2021). การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางพาราในประเทศไทย. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, 38(2), 130-143. ืบค้น จาก https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/240532