อากรรัตน์ ว.; เศวตมาลานนท์ ศ.; พ่วงดี บ.; บัวบาน ท.; อ่อนเอี่ยม ว. การประยุกต์ใช้หลอดไดโอด (LED) ต่อการผลิตหัวเชื้อแพลงก์ตอนพืช ชนิด Isochrysis galbana (Clone T. Iso) และ Tetraselmis suecica ภายในห้องปฏิบัติการ. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 35, n. 3, p. 19–28, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/200691. Acesso em: 2 ธ.ค. 2022.