อมรเลิศพิศาล ด.; ภู่ระยับ ส. .; มุ่งหมาย ล. .; เม่งอําพัน เ. .; หวังสมนึก ณ. . ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากดอกเก๊กฮวยอินทรีย์เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 2, p. 46–56, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/214349. Acesso em: 15 ส.ค. 2022.