ธรรมเลิศสถิต ธ.; รังควัต น.; ศักดิ์คะทัศน์ พ.; กนกหงษ์ ก. ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นและการปฏิบัติตามสิทธิประโยชน์ ในพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยของเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดแพร่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 171–181, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/220576. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.