มหายศนันท์ ศ.; เฉลิมแสน ย. .; เวชสิทธิ์นิรภัย น. . รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบโยนต้นกล้าของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 138–151, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/225881. Acesso em: 3 ธ.ค. 2022.