เป็งเส้า ณ.; ฟองมูล ส. .; ศักดิ์คะทัศน์ พ. .; เครือคำ พ. . ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 2, p. 144–156, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/226457. Acesso em: 14 ส.ค. 2022.