เรียนสุทธิ์ว. การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาขายมันเส้นโดยวิธีการพยากรณ์ทางสถิติ. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, v. 36, n. 3, p. 54-65, 28 ธ.ค. 2019.