แก้วเลิศตระกูล เ.; เครือคำ พ.; ศักดิ์คะทัศน์ พ.; บุญปลอด น. การปฏิบัติในระบบการส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF SYSTEM) ของนักส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 36, n. 3, p. 114–125, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/232979. Acesso em: 28 ม.ค. 2023.