ใจเตี้ย ส. . การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 2, p. 79–88, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/234955. Acesso em: 8 ส.ค. 2022.