ทดทะศรี น. ประสิทธิภาพของด้วงเต่า Serangium japonicum และแตนเบียน Eretmocerus sp. ในการควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci ในพริก. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 2, p. 57–67, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/236966. Acesso em: 15 ส.ค. 2022.