สันธทรัพย์ ณ.; ไชยวรรณ ฟ. .; สีหะนาม พ.; สันธทรัพย์ ช. . อัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเคพกูสเบอร์รีบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 28–39, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/237956. Acesso em: 2 ธ.ค. 2022.