พิทยาภินันท์ ป. .; สัตย์ซื่อ พ. . ความต้องการวิธีการส่งเสริมการทำสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกร ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยในจังหวัดสตูล. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 144–154, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/238412. Acesso em: 30 พ.ย. 2022.