อินทสาร จ. ผลของวัสดุปรับปรุงดินต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีดินบางประการในชุดดินสระบุรี. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 2, p. 25–35, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/238806. Acesso em: 8 ส.ค. 2022.