ปิ่นทศิริ ธ.; พรมยะ จ. .; จิตมนัส ช. .; ตงศิริ ส. . ผลของการอนุบาลปูนา (Sayamia bangkokensis) ด้วยการเสริมสาหร่ายอาร๋โธรสไปร่า ต่อการเจริญเติบโตและต้นทุนในการอนุบาล . วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 75–885, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/239997. Acesso em: 30 พ.ย. 2022.