ศิริมานะพงษ์ ว. .; ประจำค่าย พ. .; อุไรรัตน์ ศ.; สินธุมา ส. .; ศรีสุทธาการ อ. .; ประยูรศุข อ. การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฟอร์มาลิน จุนสี กรดน้ำส้มสายชู ด่างทับทิม และไตรคลอร์ฟอน (Dipterex®) ในการกำจัดเห็บระฆังที่พบในลูกปลานิล (Oreochromis niloticus) . วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 39, n. 2, p. 92–104, 2022. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/240043. Acesso em: 28 ม.ค. 2023.