ศิริมานะพงษ์ ว.; รุจจนเวท ณ. .; ยังวนิชเศรษฐ ว.; หลิมรักษาสิน ส. .; ฟองศรัณย์ ก. .; อังโชคชัชวาล ก. . การศึกษาในภาคสนาม: ผลการใช้น้ำมันมะพร้าวในการลดการเจริญของแบคทีเรีย Vibrio spp. ในทางเดินอาหารของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei). วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 75–83, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/240044. Acesso em: 30 พ.ย. 2022.